Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ST SKOLEINVENTAR A/S

Gældende pr. 1. januar 2021

 

Download salgs- og leveringsbetingelser (PDF) - DK

Download salgs- og leveringsbetingelser (PDF) - NO

 

Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som en del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som et led i et udbud eller en licitation, så gælder udbuds- og licitationsbetingelserne forud for disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.0    Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance fra ST Skoleinventar A/S sker i henhold til dette sæt salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Forretningsbetingelserne”), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med ST Skoleinventar A/S.

1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i
udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser mv. anses ikke som fravigelse af forretningsbetingelserne, medmindre ST Skoleinventar A/S udtrykkeligt skriftligt har accepteret sådanne fravigelser.

1.3 Skal ST Skoleinventar A/S, som et led i aftalen, levere og montere ST Skoleinventar A/S’ produkter, er AB92/AB18 kun gældende, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt med ST Skoleinventar A/S. Ved uoverensstemmelse mellem AB92/
AB18 og forretningsbetingelserne, gælder forretningsbetingelserne forud for AB92/AB18.

 

2.0    Tilbud

2.1 Bindende aftale mellem køber og ST Skoleinventar A/S anses først for indgået, når ST Skoleinventar A/S har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse til køber.

2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, eller mod aftalegrundlaget i øvrigt, skal fremsættes skriftligt og være modtaget af ST Skoleinventar A/S senest 3 arbejdsdage efter købers modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fristen ikke overholdes, taber køber sin indsigelse over
for ST Skoleinventar A/S i enhver henseende.

2.3 Et af ST Skoleinventar A/S afgivet tilbud er bindende for ST Skoleinventar A/S i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

2.4 Tilbudsprisen omfatter alene de inventarelementer og komponenter samt services, der er specificeret i tilbuddet, uanset, hvad der i øvrigt må være indeholdt, foreslået og diskuteret med kunden i forbindelse med det konkrete ST Skoleinventar A/S projekt.

2.5 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse eller anden aftale, er transport og montage ikke inkluderet i den tilbudte pris, men faktureres særskilt af ST Skoleinventar A/S ud over den i tilbuddet fastsatte pris. Såfremt montering er indeholdt i tilbuddet, omfatter dette, hvor intet andet er angivet, alene de indretningselementer og -komponenter, der leveres fra ST Skoleinventar A/S. Montering omfatter ikke andre elementer og komponenter fra køber eller 3. mand medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6 Såfremt der efter tilbuddets afgivelse, men inden projektets gennemførelse, sker ændringer af moms, VAT, told- eller eksportafgifter, eller der som følge af reguleringsforanstaltninger eller lovgivning i Danmark eller i udlandet kommer uforudsete tiltag og/eller omkostninger, har ST Skoleinventar A/S ret til særskilt at opkræve sådanne uforudsete omkostninger hos køber, som et tillæg til den aftalte pris.

 

3.0    Montage    

Er tilbuddet inkl. montage, er det dog forudsat følgende:

3.1 Montagen kan gennemføres i et uafbrudt forløb.

3.2 Lokaler er lukket med f.eks. isatte vinduer, tag m.v. ligesom der er en rumtemperatur på minimum 16-18 C.

3.3 Lokaler er 100% ryddede og klar til montage.

3.4 Det forudsættes, at øvrige entrepriser så som maling,gulvarbejde, VVS og elinstallationer er afsluttet, så montage af inventar kan påbegyndes umiddelbart efter montør teamets ankomst til stedet.

3.5 Der skal være adgang til 230 V stik i umiddelbar nærhed af montagestedet.

3.6 Såfremt vaske og armaturer er inkluderet i montagen i inventaret, er rørføring og tilslutning til eksisterende installationer ikke inkluderet.

3.7 Hårde hvidevarer er ekskl. stik, ledning og tilslutning.

3.8 Eventuelle ekstra timer faktureres til DKK 620,00 pr. time.

3.9 Såfremt der ønskes eventuelt demontering af allerede installerede fastmonterede møbler vil montage timer blive faktureret til DKK 620,00 pr. time.

 

4.0    Priser

4.1   ST Skoleinventar A/S pris er eksklusiv den til enhver tid gældende moms og andre afgifter samt paller og øvrig emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid Ex Works jvf. INCOTERMS 2010.

4.2   ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til det offentlige, ekstraordinære stigninger i råvare priser eller andre forhold uden for ST Skoleinventar A/S kontrol.

4.3   ST Skoleinventar A/S prislister er vejledende, og der tages således forbehold for eventuelle fejl i prislisterne. ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine prislister (produktsortiment og pris).

 

5.0    Design (Design Freeze)

Prisen forudsætter, at design deadlines overholdes og at ændringer i design, mål på elementer og farver fastlåses minimum 10 uger før godkendelse og igangsætning af tegninger til produktion.

Eventuelle designændringer efter fastlåsning til produktion vil betyde omkostninger til ændringer af PTA tegninger, ændring af produktionsprogrammer og flytning af eksisterende produktionspipeline.

 

6.0    Låse               

Prisen på låsene forudsætter at låsene er købt hos ST Skoleinventars standard leverandører og ikke hos en låsesmed eller anden leverandør. Prisen er også forudsat, at låsene er fabriksmonteret.

ST Skoleinventar A/S skal have fuld information og detaljer minimum 8 uger før produktionsstart.

 

7.0    Fakturering, betaling og ejendomsforbehold 

7.1   Betalingsfristen er 14 dage netto, med mindre andet er aftalt.

7.2   ST Skoleinventar A/S er berettiget til efter påkrav at fordre fuld sikkerhed for købers evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Denne sikkerhed skal stilles i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Bankgarantien skal udstedes af et anerkendt dansk, eller for udenlandske kunder internationalt anerkendt, pengeinstitut og skal stilles inden 10 dage fra, at ST Skoleinventar A/S anmodning om foranledning af bankgaranti er fremsat over for køber. Stilles sådan sikkerhed ikke inden for den angivne frist forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til at annullere tilbuddet/aftalen uden yderligere begrundelse, uanset køber i den mellemliggende periode har afgivet accept af tilbuddet. Hvis ST Skoleinventar A/S anmoder om sikkerhedsstillelse, kan produktionen først igangsættes ved modtagelse af bankgarantien. Købers forsinkelse med sikkerhedsstillelsen berettiger ST Skoleinventar A/S til frit at fastsætte en ny leveringsdato.

7.3   Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist alternativt fristen i § 7.1, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuldstændig (effektiv) betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan ST Skoleinventar A/S uden varsel ændre betalingsvilkår for fremtidige leverancer. Konstatering af mangler eller reklamation berettiger ikke køber til at holde nogen del af betalingen tilbage.

7.4   Ved leverancer mindre end DKK 250.000 er ST Skoleinventar A/S, uanset om dette er anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller i anden aftale, berettiget til at foretage aconto fakturering for hver delleverance og for færdigproducerede (men ikke leverede) varer.

7.5   Ved leverancer større end DKK 250.000 er ST Skoleinventar A/S, uanset om dette er anført i ordrebekræftelsen, berettiget til at foretage fakturering efter følgende princip: 50 % af den aftalte pris ved ordreafgivelse, 40 % ved levering og 10 % ved afsluttet montering. Hvis ST Skoleinventar A/S ikke skal forestå montering faktureres de sidste 10 % efter udløbet af den 3 dages undersøgelsespligt i punkt 10.1.

7.6   Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bank-overførsel til ST Skoleinventar A/S’ konto. Overførslen sker for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med Nationalbankens til enhver gældende udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er ST Skoleinventar A/S i hænde. Der tilskrives renter hver måned.

7.7   ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt.

7.8   Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod ST Skoleinventar A/S, med mindre sådanne modkrav er skriftligt anerkendt af ST Skoleinventar A/S, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav og/eller indsigelser af nogen art.

7.9  ST Skoleinventar A/S er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på DKK 299,00 for hver udstedt faktura. Beløbet dækker bl.a. miljø-, olie og emballageafgifter.

 7.10 Ved webshop ordrer kan følgende betalingsmidler benyttes: VISA, Mastercard, Mobilepay, EAN-betaling. Der er intet gebyr ved kortbetaling. Beløbet trækkes først på kundens konto, når samtlige varer er sendt fra ST Skoleinventar A/S. Ved EAN-betaling modtager kunden faktura når ordren afsendes. Alle priser på webshoppen er opgivet ekskl. moms.
Fortrydelsesret:
Ved fortrydelse af køb har kunden 14 dages fuld returret efter modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand, som den er modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kunden bruger varen på en måde, som helt åbenlyst forringer varens salgsværdi væsentligt. Har en kunde bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor den sidste vare er modtaget.

 

8.0    Levering

8.1   Med mindre andet er skriftligt aftalt er leveringsbetingelsen Ex Works (EXW) fra ST Skoleinventar A/S fabrikker og i forbindelse med eventuelle direkte leverancer af handelsvarer fra underleverandørers produktionssteder eller lagrer. Leveringsbetingelserne er baseret på definitionerne iht. INCOTERMS 2010.

8.2   Den aftalte leveringstid er anført i ST Skoleinventar A/S tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale. For det tilfælde, at køber skal sende eller meddele ST Skoleinventar A/S oplysninger, specifikationer, opmåling, tegninger m.v., der er nødvendige for leverancens gennemførelse, skal disse være ST Skoleinventar A/S i hænde senest samtidigt med udstedelse af endelig ordrebekræftelse. Hvis køber ikke overholder denne frist er ST Skoleinventar A/S ikke bundet af den afgivne leveringsfrist. ST Skoleinventar A/S fastsætter selv en ny leveringsfrist når de nødvendige oplysninger mv. er modtaget. Den nye leveringsfrist behøver ikke at være forlænget proportionelt med den periode som køber var forsinket med de nødvendige oplysninger. ST Skoleinventar A/S fastsætter ny leveringsfrist på baggrund af en grundig vurdering af produktkompleksitet, produktionskapacitet samt købers forventninger.

8.3   Uanset ovenstående er ST Skoleinventar A/S berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den fastsatte leveringsdato, forudsat ST Skoleinventar A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. Forsinkelse som følge af en udsat levering giver ikke køber ret til at aflyse ordren.

8.4 Kan levering, som følge af købers forhold, ikke gennemføres, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til fuldt og helt at fakturere samtlige producerede og indkøbte varer. Der vil også bliver faktureret for aftalte services, der ikke kan aflyses. Varerne kan for købers regning og risiko
opmagasineres på enten ST Skoleinventar A/S’ lager eller på andet fjernlager. Priser for lagerleje er som følger:
Håndtering pr. palle: DKK 127,50
Fragt til eksternt lager pr. palle: DKK 156,00
Lagerleje pr. palle pr. dag: DKK 5,85.

Alle aftaler om lagerleje ift. priser, periode og specifikke forhold for opmagasineringen, skal aftales skriftligt på mail/epost og enhver opmagasinering sker udelukkende for købers regning og risiko. I fald køber ikke har afhentet de leverede produkter senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato, er ST Skoleinventar A/S berettiget til at sælge produkterne til anden side til bedst opnåelige pris, eller at destruere produkterne for købers regning. Differencen mellem pris og destruktionsomkostninger kan ST Skoleinventar A/S også kræve betalt af køber.

8.5   Tilbuddet er inkl. levering på én adresse, dog forudsat følgende:

Der skal være frie tilkørselsforhold på fastbanet vej, med plads til 18 m vogntog.
Alle rum skal være frit tilgængelige og tømt for byggematerialer, løst inventar m.m. sådan at eventuelt indbæring kan ske frit og tilgængeligt.
Eventuelle paller faktureres særskilt.

 

9.0    Tegninger, beskrivelser, godkendelser og rådgivning

9.1   De af ST Skoleinventar A/S opgivne mål og andre tekniske data i overslag, brochurer, tegninger, beskrivelser eller brugsanvisninger er af vejledende karakter, og ST Skoleinventar A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

9.2 Udleverede prøver betragtes som typeprøver. ST Skoleinventar A/S påtager sig, medmindre dette er skriftligt aftalt, intet ansvar for, at leverede varer er i overensstemmelse hermed. Produktspecifikationer, kvalitet og mængder leveres ene og alene iht. fremsendte ordrebekræftelser. Som supplement til ordrebekræftelse kan der, efter aftale med kunden, vedlægges godkendt tegningsdokumentation.

9.3   Ved eventuel uoverensstemmelse mellem tegningsmateriale og specifikation i tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale er det altid ordrebekræftelsen der er gældende.

9.4   Alle typeprøver, tegninger og tekniske dokumenter af enhver art vedrørende ST Skoleinventar A/S’ produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver ST Skoleinventar A/S’ ejendom. Hvis disse typeprøver, tegninger eller tekniske dokumenter bliver anvendt af køber til fremstilling af produkter hos andre end ST Skoleinventar A/S, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig ret til, uden varsel, at fremsætte erstatningskrav for dækning af ST Skoleinventar A/S tab, alternativt udstede en faktura for medgået tid og omkostninger til produktion af de omhandlede typeprøver, tegninger, tekniske dokumenter mv.

9.5    Med mindre andet er skriftligt aftalt bærer køber ene og alene risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser og/eller opnåelse af tilladelse til indførsel til købers land og til montering eller anden brug af de af aftalen omfattede produkter. ST Skoleinventar A/S er udelukkende forpligtet iht. de almindelige retsregler vedrørende produktansvar.

9.6    Hvis det aftales at ST Skoleinventar A/S skal montere hele eller dele af leverancen, skal alt forberedende arbejder være afsluttet, før ST Skoleinventar A/S montører ankommer til monteringsstedet, således at montørerne ikke forsinkes eller generes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer byggeaffald, eller af montørerne i øvrigt uvedkommende varer, genstande eller lignende fysiske hindringer.

9.7    Ved monteringens start skal lokalerne være tømt og frit tilgængelige, ligesom køber skal sikre, at lokalerne er behørigt affugtede og opvarmede samt at arbejdsstrøm og arbejdslys er til stede. Køber er forpligtet til senest 14 kalenderdage før den aftalte montering at informere ST Skoleinventar A/S såfremt:
1. Lokalerne ikke er i den aftalte stand og dermed ikke er klar til ST Skoleinventar A/S monteringsarbejder.
2. Såfremt der er konstateret farlige materialer m.v. i lokalerne, f.eks. asbestholdige materialer eller andre farlige stoffer (f.eks. PCB, blystøv, m.v.) i lokalerne.

9.8    Køber er forpligtet til at sikre, at adgangsforhold, både i form af tilkørselsmuligheder, aflæsning og tilgang til bygninger og lokaler i øvrigt, gør det muligt for speditør og eventuelt montører at få varerne effektivt og sikkert ind i de lokaler, hvor varerne, efter gensidig aftale, skal opmagasineres eller monteres.

9.9    Såfremt betingelser i afs. 9.6, 9.7. og 9.8. ikke er opfyldt forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til at opgøre og fakturere de ekstra timer der bliver forbrugt i ekstra montagetid. Såfremt forholdende ikke er som forventet vil kunden blive informeret således at kunden kan beslutte om montagen skal gennemføres eller udskydes. I den forbindelse kan ST Skoleinventar A/S såfremt kunde ønsker det udarbejde et overslag over forventet antal ekstra time der vil blive brugt på at udføre og færdiggøre montagearbejdet under de ændrede forudsætning. Såfremt kunden er forsinket med klargøring af lokaler og installation og montage dermed ikke kan gennemføres som planlagt eller med udgangspunkt i de forudsætninger, der er aftalt, skal ST Skoleinventar A/S informeres så tidligt som muligt. Såfremt meddelelse om en forsinkelse eller om ændrede adgangsforhold meddeles senere end 14 dage før planlagt montageopstart, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til at fakturere kunden de omkostninger, der er forbundet med forsinkelsen.

9.10   Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for ST Skoleinventar A/S’ montører, som følge af købers manglende overholdelse af ovennævnte vilkår i 9.6 og 9.7 samt for transport og ventetid betales efter påkrav fra ST Skoleinventar A/S af køber.

9.11   ST Skoleinventar A/S anvender AjourKS som kvalitetssikringsværktøj, hvilket betyder at når ST Skoleinventar A/S har afsluttet kvalitetssikring og uploadet KS materiale, overgår lokalerne til købers ansvar og risiko i enhver henseende.

 

10.0    Undersøgelsespligt og reklamation

10.1   Køber er forpligtet til straks, og senest 3 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Hvis køber undlader dette og hvis der efterfølgende konstateres skader og mangler som kunne eller burde have været opdaget, mister køber indsigelserne vedrørende disse forhold. Hvis det er aftalt, at ST Skoleinventar A/S skal forestå montering af de leverede produkter, er køber forpligtet til senest 3 dage efter monteringens afslutning at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af mangler.

10.2   I tilfælde af, at andre leveringsbetingelser end ”Ex Works”, jf. 8.4 er aftalt og ST Skoleinventar A/S har ansvaret og risikoen for transporten, skal reklamationer over fragtskader foretages af køber eller af anden modtager af leverancen ved påtegning på fragtbrevet direkte til fragtføreren straks ved modtagelsen. Er der ikke foretaget reklamation ved påtegning på fragtbrevet, er ethvert krav fra købers side mod ST Skoleinventar A/S, hidrørende fra skader sket under transporten, bortfaldet.

10.3   Skulle en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere under den i pkt. 10.1 nævnte undersøgelse, skal køber uden ubegrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget, skriftligt reklamere til ST Skoleinventar A/S. Reklamationen skal indeholde en nøjagtig og udtømmende specifikation og beskrivelse af manglen samt identifikation af de(n) mangelfulde enhed(er) i leverancen.

 

11.0    Garanti

11.1   På nye produkter yder ST Skoleinventar A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt, garanti i henhold til den til enhver tid gældende danske / EU-lovgivning.

11.2   ST Skoleinventar A/S’ afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid og ælde, overlast, serviceforskrifter, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering, herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Sådanne forhold betragtes i øvrigt ikke som fabrikationsfejl.

11.3  På hårde hvidevarer ydes, uanset andre nævnte garantier, en maksimal garanti på ½ år.

 

12.0    Ansvar

12.1   ST Skoleinventar A/S erstatningsansvar overfor køber kan ikke overstige fakturabeløbet for leverancen, dog således at et erstatningsansvar aldrig kan overstige den maksimalt opnåelige dækning på ST Skoleinventar A/S erhvervs- og produktansvarsforsikring.

12.2   ST Skoleinventar A/S ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning af de omhandlede produktenheder. Alternativt kan ST Skoleinventar A/S efter eget valg kreditere køber et af ST Skoleinventar A/S fastsat beløb, der ikke kan overstige den mangelfulde del af leverancens pris (opgjort eksklusive moms). Det er ene og alene ST Skoleinventar A/S, der har ansvaret og bemyndigelsen til at beslutte hvilken form for afhjælpning, der skal eksekveres.

12.3   ST Skoleinventar A/S kan aldrig gøres ansvarlig for tabt avance, tredjemands tab, driftstab, herunder tab ved forsinkelse med byggeri, industriproduktion m.v. eller andet indirekte tab.

12.4   ST Skoleinventar A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er ST Skoleinventar A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af ST Skoleinventar A/S eller andre, som ST Skoleinventar A/S har ansvaret for.

12.5   ST Skoleinventar A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller for skader på produkter, der er leveret af ST Skoleinventar A/S, men hvori der indgår produkter, halvfabrikata, eller materialer fremstillet og/eller leveret af køber.

12.6   Såfremt ST Skoleinventar A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde ST Skoleinventar A/S skadesløs i samme omfang, som ST Skoleinventar A/S’ ansvar er begrænset i henhold til punkt 12.1.

12.7   ST Skoleinventar A/S er alene ansvarlig for egen leverance, medmindre andet skriftligt er aftalt. ST Skoleinventar A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der stammer fra arbejde udført af selvstændige underentreprenører, medmindre disse er engageret og betalt af ST Skoleinventar A/S.

12.8    Aftaler med øvrige entreprenører kan efter købers bemyndigelse indgås af ST Skoleinventar A/S på købers vegne. ST Skoleinventar A/S påtager sig dog intet ansvar for entreprenørens arbejde, herunder eventuelle skader eller øvrige ansvarspådragende handlinger, som den pågældende underentreprenør måtte være ansvarlig for.

12.9    ST Skoleinventar A/S' ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra leveringen, henholdsvis monteringens færdiggørelse. Dette ansvar er kun gældende såfremt de af ST Skoleinventar A/S leverede og evt. monterede varer er blevet regelmæssigt serviceret og vedligeholdt. Forventninger og krav til regelmæssig gennemførelse og udførelse af service og vedligehold er beskrevet i den standard vedligeholdelses vejledning som altid bliver udleveret i forbindelse med levering af og eventuelt slutmontage af varerne. Det er købers forpligtelse at sikre at ST Skoleinventar A/S standard service- og vedligeholdelsesmanual er modtaget og at relevante personer har modtaget den gennemgang af manualen.

 

13.0 Force majeure

13.1    Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for ST Skoleinventar A/S, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:

Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed, betydningsfulde driftsstop samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som ST Skoleinventar A/S ikke har indflydelse på.

13.2    I disse tilfælde er ST Skoleinventar A/S efter eget valg berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren, uden at dette skal betragtes som misligholdelse eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

 

14.0 Lovvalg og værneting

14.1    Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af forretningsbetingelserne, afgøres ved Aarhus Byret ved anvendelse af dansk ret.

14.2    ST Skoleinventar A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted og/eller hovedkontor er beliggende.

14.3    Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.